fredag 14 september 2012

Körkortsboken —《瑞典驾驶理论中文辅读本》

"Körkortsboken" på kinesiska är äntligen färdigt bearbetad och är tillgänglig till dig som vill ta ett svenskt körkort. 

 

 

 

 

 

 

瑞典驾驶理论中文辅读本》——终于编译整理完成!

欢迎咨询和联系!

fredag 10 september 2010

Välkommen till min nya sida!


Hej! Hoppas att ni hänger med till min nya sida!


您好, 热忱欢迎你登录我的新网页!http://www.prorace.nu/


måndag 19 april 2010

Svensk-kinesisk ordlista för tolkar
 

 

 


《瑞中翻译词汇手册》

Stort tack för ert intresse för ordlistan och ert stöd för mitt arbete. Ordlistan ser ut som på bilderna.

måndag 26 oktober 2009

Låt mig hjälpa dig med att läsa in Körkortsboken!


据了解很多在瑞典的中国朋友,都有中国驾照,开车的技术不成问题。

基于语言方面的不便,要拿瑞典驾照倒成了个难题。出于工作生活上的需要,驾照却又必不可少。

您也许一直在考虑考取瑞典的驾照, 可是你对《驾驶理论教程》Körkortsboken却一知半解,一切似懂非懂……

要是您真的想快速有效的掌握瑞典的驾驶理论,通过理论考试, 在这里有一个难得的机会,让你不用出门,轻松学习,快速备考,同时还能增进你的瑞典语水平!


祝您心想事成!

torsdag 15 oktober 2009

En svensk-kinesisk ordlista som hjälper dig hela vägen — kontakttolksgrundutbildning

Äntligen !!!
En svensk-kinesisk ordlista är färdigt bearbetad. Nu finns den tillgänglig för Er som ska läsa tolkutbildningen mellan svenska och kinesiska. Den fungerar också som en handbok för alla verksamma tolkar.

Ordboken indelas i tre ämnesområden, alltså samhällsguide, sjukvård och juridik.

Denna är en samling av terminologi för tolkar och för en språkintresserad av högre nivå.

Den ger dig inte bara nyttan för lärande utan också en större framgång.

Just nu!!!
Kontakttolksgrundutbildning på Wiks folkhögskola
Kurserna står under tillsyn av Tolk-och översättarinstiutet (TÖI),Stockholms universitet.
Den 1-åriga grundutbildningen är förlagd till centrala Uppsala och Uppsala Folkhögskola. Grundutbildningen är CSN-berättigad. Mer info klicka på länken nedanför: http://www.lul.se/templates/page____11233.aspx

Wiks folkhögskola välkomnar hjärtligt Din ansökan!


kontaktinfo:
Ulla Albért

Wiks folkhögskola, 755 91 Uppsala
Tel: 018-611 66 58,
Mobil: 0708-39 91 18
Fax: 018-39 90 70
E-post: ulla.albert.wik@folkbildning.netNi som är intresserade av ordboken får gärna kontakta mig.


Lycka till med utbildningen!

tisdag 31 mars 2009

Svenska villkorsbisatser ---> kinesiska

瑞典语中条件从句有不同的表达方式。

最常见的一种是以om, ifall 等词引导的条件从句,另一种是无引导词的倒装句作为条件从句。如:

1) Om jag inte kan komma, (så) hör jag av mig.

2) Dök jag inte upp, (så) åkte ni själva.


根据说话人的意愿,条件从句的可能性大小不同。这种语意通过使用不同的动词时态来表达。

条件从句的大小可能性在瑞典语里主要分四种情况:


1)客观上的条件, 主句和从句使用同种时态(samma tempus)。 如:

- Om jag är ledig, åker jag hem till Kina.
- Om jag var ledig, åkte jag hem till Kina.

2)有可能性, 从句用一般过去时或虚拟过去式(preteritum eller preteritum konjunktiv ),而主句用过去将来时(skulle+infinitiv) 。如:

- Om jag var ledig, skulle jag åka hem till Kina.
- Vore jag ledig, skulle jag åka hem till Kina.


3)有可能性但不可信,则从句用过去将来时(skulle+ infinitiv),主句用一般现在时(presens)。如:
- Om jag skulle vara ledig, åker jag hem till Kina.


4)不可能也不可信,从句用过去完成时(pluskvamperfekt), 主句用过去完成时或过去将来完成时(pluskvamperfekt eller skulle ha + supinum)。如:

- Om jag hade varit ledig, skulle jag ha åkt hem till Kina.


(以上可供瑞典语教学参考,谢谢关注!)

måndag 9 mars 2009

Kinesiska ordlistan om det svenska rättsväsendet (utdrag)

För att skilja åt de olika domstolarna och olika instanserna i rättsväsendet och visar tydlighet i sitt slag, är det mycket tolkvänligt och förståeligt att översätta nedanstående orden på ett sammanhängande sätt.

I parenteserna anger jag de andra befintliga översättningarna som tycks vara lika bra, om du föredrar dessa.


Rättsväsende 司法界

Allmändomstolar 普通法院
tingsrätt 初级法院
hovrätt 中级法院 (上诉法院)
Högsta domstolen 最高法院

Förvaltningsdomstolar 行政法院
länsrätt 初级行政法院 (省法院)
kammarrätt 中级行政法院 (财政上诉法院)
Regeringsrätten 最高行政法院

* migrationsdomstol 移民法院
* migrationsöverdomstolen 高级移民法院

Specialdomstolar 特殊法院
arbetsdomstolen 劳动法庭(劳资纠纷法院)
marknadsdomstolen 市场法庭
miljödomstolen 环境法庭
……

感谢您的关注和支持!

onsdag 4 mars 2009

Kinesiska Ordlistan om Utrikes bemyndiganden (Utdrag)

Att jobba som tolk kommer man rätt ofta i kontakt med olika myndigheter. Bland dessa är utrikes bemyndiganden några av dem som tolkarna är beredda på att bemöta. Nedanstående ord vill jag gärna dela med Er, som jag plockat ut ur min Svenska - kinesiska ordlistan för tolkar. Tack för Er uppföljning!

驻外机构 Utrikes bemyndiganden
……

大使馆 ambassad
大使 ambassadör
全权公使 befullmäktigad ambassadör
领事馆 konsulat
馆长 generalkonsul
领事 konsul
参赞 ambassadråd
顾问 rådgivare
一等秘书 Förste sekreteraren
签证官 visum tjänsteman
商务专员 kommersiell kommissionär
随员 attaché
……

torsdag 26 februari 2009

Ordlistan om kinesiska myndigheter (utdrag)

Kanske har du redan uppmärksammat att det inte alltid lätt att få reda på en klar rangordning av befattningar inom den kinesiska byråkratiken. Jag anstränger mig verkligen för att få en överblick om detta. Nedanstående ordlista är bara en liten del av isberget.政府机关和职务名称 中国 Kina
……
国家主席 President
国务院 Statskansliet
国务院总理 Premiärministern
国务常委会 Statsråd
国家各部 Departement
部长 Ministrar
司或厅 Generalverk
司长或厅长 Generaldirektör
局 Verk
局长 Generaldirektör
处 Division
处长 Divisionsledare
科 Avdelningar
科长 avdelningschef
办公室主任 Kontorschef; kanslichef
……

söndag 22 februari 2009

Kinesiska ordlistan om olika ombudsmän

Ett visst antal översättningar om ombudsmän kan man väl hitta i olika källor, och de brukar omväxlas mellan en organisation och en ämbetesman. Följande översättningsförslag är ett utdrag ur ''Svenska -Kinesiska ordlistan för tolkar '' som jag bearbetat och uppdaterat efter tolkutbildningen.
(Tack för allt stöd och bidrag!)

众所周知,首字母大小写的名词带有不同的意义。专有名词一般首字母大写。因此有必要知道下面这些词是专有名词还是普通名词。欢迎您的意见和建议, 感谢您的关注!)

……
Justitiekanslern (JK) 政府司法行政监察司

justitiekansler 政府首席检察官

Justitieombudsmannen (JO) 国会监察专员

justitieombudsman 国会监察员

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 反歧视监察专员

diskrimineringsombudsman 反歧视监察员

Konsumentombudsmannen (KO) 消费者权益监察专员

konsumentombudsman 消费者权益监察员

Barnombudsmannen (BO) 儿童权益监察专员

Pressombudsmannen (PO) 大众媒体监察专员

......
(请关注接下来的博客内容:关于中国机关和职务级别名称等……)